Đối Soát

Thời điểm đối soát Tổng tiền gói cước (VNĐ) Tổng tiền hoa hồng (VNĐ) Tổng tiền chiết khấu (VNĐ) Số gói được kích hoạt Mã kế toán
- - - - -